Elismerések

2023.11.30. 16:47

Díjakat adtak át a vármegyei közgyűlés ülésén (fotók)

Borsod-Abaúj-Zemplén – Kimagasló eredményt értek el tudományterületükön.

Csoportkép is készült a díjátadón

Fotó: Bujdos Tibor

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés csütörtöki ülésén, napirend előtt adták át a vármegye önkormányzata Vay Ábrahám Díja és a Szociális Munkáért Díja 2023. évi  elismeréseket.

Kiemelkedő munkáért

A Vay Ábrahám Tudományos Díjat azoknak a vármegyében élő és alkotó, vagy munkásságukkal a vármegyéhez kötődő tudósoknak, kutatóknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek, valamint közösségeknek adományozható, akik vagy amelyek különösen a természet-, a társadalom-, a bölcsészet-, az alkalmazott-, a műszaki- és más tudományterületen kimagasló eredményt értek el. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Szociális Munkáért Díja azon személyek és közösségek részére adományozható, akik az egyéni gondoskodás, az intézményi ellátás és a szociális igazgatás területén végzett elhívatott, áldozatkész és színvonalas munkájukkal segítették a rászorulókat, a társadalom nehéz sorsú fiataljait, időseit, a szenvedélybetegeket, és ezáltal eredményesen szolgálták a vármegye lakosságát.

A nyilvános ülés napirendjén szerepelt többek között a kormányhivatal 2022. évi tevékenységéről, a vármegye 2022. évi gazdasági folyamatairól, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.  vármegyei munkájáról a vármegye ár- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztató. Beszámoló hangzott el a „Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című projekt lezárásáról és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz végrehajtásának vármegyei helyzetéről. A közgyűlés ülését követően, 12.30 órától közmeghallgatást tartottak, amelynek Területfejlesztés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a 2021-2027. közötti időszakban volt a témája.

Díjazottak

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Vay Ábrahám Tudományos Díjat adományozott Dr. Dienes Dénes részére.

Dr. Dienes Dénes Alsóvadászon született, és 1975-ben érettségizett a miskolci Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában. Érettségi után egy miskolctapolcai szállóban dolgozott pincérként. Majd jelentkezett a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre, ahol 1985-ben református lelkipásztori oklevelet szerzett. Lelkészi szolgálatát Ároktő és Tiszadorogma gyülekezetében kezdte meg. 1990 és 1994 között Alsóvadász, Kupa és Selyeb református gyülekezetének lelkésze. 1992-től az újraindult Sárospataki Református Teológia oktatója, később tanszékvezető teológiai tanár. Ugyanebben az évben Summa Cum Laude minősítéssel doktori fokozatot szerzett, és egyetemi tanárrá nevezték ki. Jelenleg az intézmény intézetvezető egyetemi tanára. 1999-től a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei igazgatója. Ezen tisztségében részt vett az Oroszországból visszakapott sárospataki könyvek hazahozatalának megszervezésében, valamint igazgatósága alatt került sor a műemléki épületegyüttes felújítására. Kutatói pályáját gyülekezeti szolgálata mellett kezdte. Közreadta Ároktő, majd Alsóvadász történetét. Tudományos tevékenységének fő csapásirányát az egyháztörténeti kutatások jelentik. Munkásságának szerves része a forráskiadványok. Részt vett a Sárospataki Füzetek új évfolyamának, az Egyháztörténeti Szemlének és a Sárospataki Református Lapoknak az újraindításában. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma egyháztörténeti szekciójának, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Vallástudományi Munkabizottsági elnöke.
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Szociális Munkáért Díj kitüntetést kapott:

Bárányné Balogh Melinda, aki szakmai tanulmányait és pályafutását már középiskolás korától szociális területen kezdte meg. A szociális területet, mint szakmai életpályát azért választotta, mert személyes késztetést érzett arra, hogy embereken segítsen. Motivációja középsúlyos értelmi fogyatékkal élő ikertestvére volt. 14 évesen eldöntötte, hogy segítenie kell rajta és a hozzá hasonló hátrányos helyzetben élő embereken. Középfokú tanulmányait Tokajban végezte, ahol betekintést nyert a pedagógia és a pszichológia elméletébe és gyakorlatába. Majd a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai karán szociálpedagógia szakon tanult, ahol kiemelt tanulmányterületként a Romológiát választotta. A főiskolás évek alatt a speciális szükségletű csoportokról, a szociális alap és szakellátás területén történő nevelésről, fejlesztésről bővítette ismereteit. Szociálpedagógus diplomája megszerzése után jelentkezett pedagógus szakvizsgára, melyet Differenciáló, fejlesztőpedagógiai ismeretek tanulmányterületen szerzett meg. Ez után a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálatánál dolgozott Tokajban, majd 2008-ban értelmi fogyatékos fiatal felnőtteket nevelő szülők kezdeményezésére létrehozott férjével alapítványát, amely immár 15 éve működik és működteti a Fogyatékosok Nappali Intézményét Bekecsen, ahol Melinda az intézmény vezetője. 2020-ban az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szociálpedagógus mesterképzésén Okleveles szociálpedagógus szakképzettséget szerzett.

Berei Ágnes elhivatott, áldozatkész és színvonalas munkát végző szociálpedagógus és gyógypedagógus. 2000-től lett a Novajidrányi Lakásotthon nevelője. Időközben elvégezte a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskola szociálpedagógus szakát. 2005-től az Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Lakásotthonának családgondozója. Ezt követően a Nyugat-Magyarországi Egyetemen gyógypedagógus diplomát szerzett. 2014. januárjától a Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartásában működő Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény Abaúji Lakásotthonok Szakmai Egységének vezetője. Még ebben az évben szociális szakvizsgát tett a gyermekvédelmi szakellátás területén. 2022-ben a Miskolci Egyházmegye fenntartásában működő Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény szakmai igazgatóhelyettesévé nevezték ki. Munkája során keresztény szemlélet és szociális érzékenység jellemzi, mindig a gyermekek érdekeit nézve próbálja segíteni őket abban, hogy teljes körű ellátásuk, érzelmi, lelki fejlődésük biztosított legyen.

Fásiné Volopik Judit csaknem 40 éve egy munkahelyen, Izsófalván végzi segítő hivatását. Az intézmény 1996-ig szenvedélybetegeket is ellátott, és Judit ez idő alatt megszerezte azokat a szakképesítéseket, amelyek az akkori feladatellátásához szükséges volt. 1989-ben általános ápoló, 1993-ban pszichiátriai ápoló és gondozó, majd addiktológiai konzulens, ’95-ben gyógyfoglalkoztató szakasszisztens képesítést szerzett. Ez idő alatt egyéni és csoportos foglalkozásokat, majd a rendszerszemléletű modell keretein belül a józanság elérésének segítése, a motivációs, a döntési készségek erősítése érdekében addikciós kiscsoportokat és családterápiás üléseket vezetett. 2002-ben megszerezte általános szociális munkás diplomát, majd szakvizsgát tett pszichiátriai- és szenvedélybetegek szociális ellátásából. Emellett gyermekjogi képviselő tanúsítványt, stresszkezelő- és kommunikációs készségfejlesztő tréneri képzettséget is szerzett. Tanulmányokat írt többek között az alkoholbetegek dinamikus rajzvizsgálatáról, a segítő szakmában dolgozókra ható pszichés kockázatok vizsgálatáról, vagy a kiégés megelőzéséről. Innovatív módszereket dolgozott ki a közvetlen veszélyeztető állapotok kialakulásának megelőzésére. 1996-tól az intézmény, ahol Judit jelenleg is szociális feladatokat lát el és a pszichiátriai betegek ellátását végzi, felvette a Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény nevet.

Furák Róbert 2017. decemberében került a Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Hejőbábai Otthonába, mint szervezetiegység-vezető. Az intézményben végzett feladatai mellett a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületében is aktív tag, az egyesület titkáraként közel egy évtizede. Az elmúlt 6 év alatt lelkiismeretes, gondos vezetője az otthonnak. Legfontosabb feladatának az ellátottak teljes körű foglalkoztatását tartotta és tartja. Ennek megvalósítása érdekében az itt dolgozó gondozók, szociális szakemberek folyamatos képzését, önképzésének lehetőségét biztosította. 20 gondozó érettségire való felkészülésére adott lehetőséget a képző intézménnyel való együttműködésben. Mindemellett az ellátottakkal hónapról hónapra együtt jár színházi előadásokra. A gondozottakkal és hozzátartozóikkal szemben tanúsított empátiája kiemelkedő. A lakókkal rendkívül jó kapcsolatot alakított ki, valamennyien tisztelik és becsülik munkáját.

Gérecz Sándorné Tállyán született, Szerencsen járt középiskolába, az érettségi vizsgák után pedig Ózdra költözött férjével. 1974-től Ózd város Szociális-, Egészségügyi- és Gazdasági Központjában dolgozott, egészen 2005-ös nyugdíjazásáig. Ez alatt a 31 év alatt hozták létre a városi idősek otthonát, a hajléktalan ellátást, és hozzájuk tartozott a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a bölcsőde és a szociális, segélyezési feladatok is. Egész életében hivatásának tekintette a rászorulók, idősek megsegítését. 1997-ben az ózdi római katolikus plébániához tartozó egyházi közösség megalapította a Karitász Hungarica helyi szervezetét, melynek alapító tagja. 50 fős ingyenkonyhát működtettek, élelmiszert, ruhaneműt, bútort gyűjtöttek és osztottak a rászorulóknak. Néhány év elteltével a karitász csoport vezetője lett és azóta is irányítása alatt működik a szervezet. Jelenleg 250 családdal, közel 1200 fővel vannak közvetlen kapcsolatban. Minden évben szervezője a Jótékonysági Keresztény Bálnak, a gyermekek nyári táborának, és karitász csoportjukkal részt vállaltak az ukrán menekültek és a természeti csapások károsultjainak megsegítésében is.

Hriczó Tímea az encsi Váci Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd 2005-ben a debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán diplomázott, mint általános szociális munkás és az idősek szociális ellátásából még ebben az évben szakvizsgát tett. Ellátottjogi képviselői képesítést 2018-ban szerzett, majd elvégezte a mester vezetőképzést. Szakmai tapasztalatait 1986-ban Novajidrányban a napközi otthonos óvodában, majd Hernádvécsén a nevelőotthonban alapozta meg. 1999-től aktívan részt vett az Erzsébet Hospice Alapítvány munkájában, mint ügyvezető. 2009-től dolgozik a szociális ellátás területén. 2012-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központban, majd a Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézményben dolgozott intézményvezető helyettesként. 2017-től az akkori Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény szociális és mentálhigiénés munkatársa. Rá egy évre pedig az ózdi és a borsodnádasdi szervezeti egységek vezetője, ahol időseket ápolnak, gondoznak.

Juhászné Mihály Mónika 1990-től dolgozik a Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Reménysugár Gyermekotthon és Különleges Gyermekotthon Nagybarcai intézményében, ahol 12 évig kisgyermeknevelő-gondozó munkakörben tevékenykedett. 2002-ben megnyílt az első anya-gyermek csoport, melynek kialakításában, berendezésében aktívan részt vett, azóta is oszlopos tagja a csoportnak. Elhivatottan, lelkiismeretesen végzi munkáját. Szakmai tapasztalatait szívesen osztja meg kollégáival. A csoport otthonossá tételét, vagy éppen ünnepi feldíszítését is szívesen végzi. 2020-ban és 2021-ben megbízott nevelői feladatokat is ellátott, melyet határidőre, pontosan, precízen végzett. A gyermekekkel nagyon hamar kialakítja a kötődést, hasznos életvezetési tanácsokkal látja el őket.

Kosztyi Györgyné közel 4 évtizede dolgozik szociális területen. A miskolci Őszi Napsugár Idősotthonban a szociális munka pénzügyi és adóügyi oldalán szerzett több évtizedes tapasztalatot. Kezdetektől az Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálat munkatársa. 2018-tól már nyugdíjasként a szolgálat gazdasági vezetője lett. A kezdetben szerény körülmények között 3, ill. 4 fő munkatárssal működő intézmény létszáma jelenleg meghaladja a 25 főt. Mára Arnóton, Miskolcon és Sajóbábonyban is diakóniai munkát végeznek. Mindemellett a vármegye különböző pontjain, az olyan egészen kicsiny falutól, mint Csenyéte a nagyobb városokig, 11 helyen működtetnek népkonyhát. Ebben a növekedésben, a munka adminisztrációjának felügyeletében és szervezésében elévülhetetlen érdemei vannak. Elkötelezettsége és hűsége a szociális segítésben, több évtizedes munkatapasztalatának naprakészen tartása és szakmai alázata, valamint munkatársai felé megnyilvánuló folyamatos segítőkészsége példaértékű.

Kristófné Tóth Emese szociális asszisztens, pedagógia szakfejlesztő pedagógus szakirányú végzettséget, illetve gyermekjóléti alapellátás, szociális menedzser képesítéssel 1998-tól dolgozott a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál családgondozóként. Majd 2007-ben, amikor a Családsegítő és Gyermekjóléti Központot az önkormányzat a szociális alapellátásba integrálta, a megszülető új Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője lett. 2018-ban a Szociális Szolgáltató Központ új szakellátási formával, 18 fős bentlakásos idősotthonnal bővült. Szakmai munkája során több sikeres pályázatot valósított meg a hátrányos helyzetű családok, gyermekek megsegítésére. Jelen volt a Biztos Kezdet Gyerekház elindításánál is. A Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ családsegítőjeként és intézményvezetőjeként a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása, valamint az elesettek és rászorultak megsegítése terén tanúsított kiemelkedő tevékenysége alapján méltó az elismerésre, azzal együtt, hogy Kristófné Tóth Emese idén 25 éve foglalkozik szociális ellátással.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Szociális Munkáért Díj kitüntetést adományozott még German Jánosné részére, aki a díjat későbbi időpontban veszi át.

 

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában