Ülésezik a Debreceni közgyűlés

Akt.:
Ülésezik a Debreceni közgyűlés
Debrecen – 9 órakor megkezdődődött a Debreceni közgyűlés ülése. Kósa Lajos polgármester nincs jelen, Pajna Zoltán alpolgármester vezeti az ülést.

10.17

A 45-öst. és 46-ost megcserélték.

46. Egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása

A javaslat szerint a Városi Pedagógiai Szakszolgálat neve Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálatra, az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola neve Vegyipari Szakközépiskolára változik. Több iskolánál a telephely bejegyzését – változások után – a ténylegeshez igazítják. Néhány intézménynél átszervezés, tanulói létszámok vagy képzési program változása miatt kell módosítani.
Elfogadták.

45. Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis, kollégiumi és alapfokú művészetoktatási csoportok számának és a hozzájuk kapcsolódó közalkalmazotti létszám megállapítása a 2011/2012-es nevelési-oktatási év feladatainak tükrében

A csoportok száma nagyjából a tavalyi tanévével azonos, az alkalmazotti létszámat mintegy 20 fővel csökkentenék.

Szabó Gyula, az Oktatási Bizottság elnöke elmondja, hogy 20 állás szünik meg, de ez több lehetett volna, de átszervezéssel, stb. ennyire csökkent. Még nem végleges szám, ősszel lesz az.

Elfogadják az előterjesztést.

47. Fenntartói engedélyezés átlag- illetve maximális létszámtól való csoport- és osztálylétszám eltérésre vonatkozóan a 2011/2012. nevelési/tanítási évben induló és működő csoportokra, osztályokra

Elfogadják.

48. Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2010/2011. tanévben végzett törvényességi ellenőrzésekről

A 2010/2011. tanévben az Önkormányzat Közgyűlése azoknak az általa fenntartott közoktatási intézményeknek a törvényességi ellenőrzését rendelte el, ahol az intézmények magasabb vezetőinek megbízása 2011. július 31. napjával lejár, illetve a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskolában.

Elfogadják.

49. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálása

Ez az utolsó előterjesztés, ezt zárt ülésen tárgyalják.


10.14

36. Beszámoló a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány 2010. évi működéséről

37. Beszámoló a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány 2010. évi működéséről

38. Beszámoló a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 2010. évi működéséről

39. Beszámoló az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány 2010. évi működéséről

40. Nonprofit szervezetek beszámolója árverés nélkül bérbe adott helyiségekben folytatott tevékenységükről

21 szervezetről van szó. A Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület a bérleményt anyagi fedezet hiányában 2011. március 31. napjával felmondta, a többi 24 szervezet a bérleményre továbbra is igényt tart.

Valamennyit elfogadják (természetesen nem egyben, hanem külön-külön).

41. Tájékoztató a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010. évi tevékenységéről

Elfogadják.

42. A külföldi kiküldetések rendjéről szóló szabályzat alapelveinek meghatározása

A szabályokat indokolt DMJV Önkormányzata, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek tekintetében az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében meghatározni, tekintettel arra, hogy ezen szabályokat magasabb szintű jogszabályok nem rendezik.

Elfogadják.

43. Javaslat a 2010. évben fogadott szakképzési hozzájárulás felosztására.

44. Intézményi férőhelyszám csökkentés DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményében

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2008-ban ellenőrizte DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye szakmai működését. Előírták, hogy 2012. december 31-ig az Intézmény férőhelyeinek számát 140-re kell csökkenteni az ellenőrzéskor hatályos működési engedélyben szereplő 168-al szemben. Több lépcsőben már csökkent a szám, most a be nem töltött férőhelyek száma négy, az intézményi férőhelyek száma 148-ra csökkenthető.

Mindkettőt elfogadják.


10.10

32. A Debrecen, Simonffy u. 21. szám alatti ingatlan ingyenes hasznosításba adása és a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának, és közhasznúsági szerződésének módosítása

A fenti ingatlan korábban iskolaépület volt, ezt ifjúsági közösségi házzá alakították és a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. részére közhasznú tevékenységek ellátása céljából átadják azzal, hogy az ingatlan üzemeltetésével, karbantartásával és állagmegóvásával kapcsolatos feladatok a hasznosító társaságot terhelik. A DISZ Nkft. által korábban bérelt, Bathyány u. 2/B és 20. szám alatti helyiségek bérleti szerződését megszüntetik és a Cívis Ház Zrt. részére visszaadják kezelésbe.

A DISZ Nkft. használatba kapta a 0682/14 hrsz.-ú Debrecen, Vekeri-tó melletti ifjúsági tábor területén található önkormányzati tulajdonú felülépítményeket, ezeket azonban visszaadja, mert nem tudta igazából hasznosítani.

Elfogadják.

33. DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztása és alapító okiratainak módosítása

2011. június 29. napjával lejár a Jégcsarnok Kft. könyvvizsgálójának megbízatása, a DEHUSZ Kft. és a Főnix Kft. esetében pedig a könyvvizsgáló (Reszler György) szerződését a felek közös megegyezéssel megszüntetik.

A Jégcsarnok Kft. ügyvezetője az EAST-AUDIT Kft.-t, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Balogh Istvánné okleveles könyvvizsgálót, a DEHUSZ Kft. ügyvezetője a FEDÁM-AUDIT Kft.-t, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Fekete Ágnes okleveles könyvvizsgálót, a Főnix Kft. ügyvezetője pedig a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Dr. Szebellédi István okleveles könyvvizsgálót javasolja megválasztani.

Elfogadják.

34. A Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

A Kft. felügyelőbizottsága tagjainak személyében bekövetkezett változásra, valamint az ügyrendben hivatkozott jogszabályi rendelkezések aktualizálásának szükségességére a felügyelőbizottság új ügyrendet fogad el.

Elfogadják.

35. A Nagyerdei Stadion apportálása a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. részére

A Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. székhelye a Debrecen, Kossuth u. 22. I./14. sz. alatt kerül elhelyezésre. Debrecen a projekt cég alapításához szükséges nem pénzbeli hozzájárulást biztosítja. Ez lényegében a 22334 hrsz-ú, 3 ha 8655 m2 területű, „sporttelep” megnevezésű, a valóságban a Nagyerdei Stadion ingatlana. Értéke 1.390.000.000,- Ft.

Elfogadják.


09.50

25. A Debrecen, 72. vrk., Hanga u. – Mezőgazdász u. – 017/4 hrsz-ú beépítetlen terület – 4. sz. főút – 017/1 hrsz-ú beépítetlen terület által határolt tömb területét érintően a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI.21.) Kh. határozat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet módosítása

A módosítás elsődleges célja, hogy a fenti tömbben található 017/3 hrsz-ú ingatlan felhasználása mezőgazdasági tanyás zónáról különleges közhasználatú építményi zónára változik, mely lehetőséget teremt az ingatlanon labdarúgó utánpótlás nevelő centrum megvalósítására. A módosuló szabályozási terv rögzíti a tömb beépítésének paramétereit, ennek során a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 15%-ra, a megengedett legnagyobb építmény-magasság 7,50 m-re változik.

Elfogadják.

26. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet módosítása

Enyhítenek a tavaly elfogadott, a hirdető-berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályokon. Csak a belvárosban és bizonyos, építészetileg védett területeken marad a szigor.

Dr. Papp László alpolgármester elmondja, hogy nemrég a helyi kisvállalkozók képviselőivel konzultált, ennek erdménye az előterjesztés. Új szabályozás kellene. A főépítész városképet javító törekvése méltányolandó, már komoly átalakuláson ment át a várorkép, sok, azt romboló hatású reklámtábla tűnt el.

– Ugyanakkor vannak olyan vállalkozók és városrészek, ahol az országban egyedülállóan szigorú szabályozás gondot okoz. Törekvésünk, hogy a kisvállalkozások számára tegyük könnybbé a reklámozást. A rendeletben marad területi korlát. A védett területen kívül 2 m2-ig engedélyezési és bejelentési kötelezettség nélkül lehet reklámtáblát kihelyezni. 2-4 m2 közt be kell jelenteni, 4 m2 fölött van főépítészi kontroll. Lesz majd egy külön reklámrendelet, további pontosításokkal.

Jenei Imre(Fidesz) üdvözli a módosítást.

– Hozzám több észervétel jutott el belvárosi kereskedőktől, hogy a cégtáblák kihelyezése nehézkes. Kérem, ezek engedélyzetése legyen hatékonyabb.

Szó esik egy egyeztetési eljárásról, aminek a lefolytatására szükség van, de a rendeletmódosítás már az egyeztetés befejeződése előtt életbe lép. Kőszeghy Csanád Ábel figyelmezteti a testületet, hogy nehogy szabálytalanságot kövessen el. A városvezetők biztosítják: előfordult már hasonló eset, amikor az idő rövidsége miatt a bürokratikus intézkedés időben hátrább került, nem volt probléma, most is lefolytatják majd a szükséges eljárást, a sietséget a lakosok érdekei indokolják.

27. Debrecen 27. sz. városrendezési körzet, Debrecen, Szoboszlói út – Salétrom utca – Keleti sor, a Szoboszlói út – Legányi utca – Déli sor – István út, valamint a Széchenyi utca – Külsővásár tér által határolt telektömbök szabályozásának módosítására irányuló településrendezési- és tervezési szerződés megkötés

A HAJDÚ VOLÁN ZRt. kérte a rendezési terv módosítását.

Elfogadják.

28. Debrecen 51.vrk. Cseresznye utca-Pohl Ferenc utca-30215/73, 30215/74 hrsz.-ú kiszolgáló utcák-0553/25 hrsz-ú gyalogút által határolt területrész településrendezési tervének módosítására irányuló településrendezési- és tervezési szerződés megkötése

A terület egy része lakóterület felhasználásra változik. A kialakuló kertvárosias lakóterületre vonatkozó beépítési paraméterek változatlanok maradnak. Módosul az erdőzóna területe és az egyéb gazdasági zónán belül beültetési kötelezettség kerül rögzítésre.

Elfogadják.

29. Városi érdekből bérlőkijelölésre elkülönítendő lakások számának meghatározása

Összességében az előző évi 25 darabos keretszámból a mai napig 17 esetben történt meg bérlőkijelölés és áll fenn hatályos szerződés. A meglévő és a várható igények alapján 2011. évben a városi érdekből kijelölhető lakások keretszámát 25 darabban határozzák meg.

Elfogadják.

30. A Karácsony György Utcai Óvoda kezelésében lévő Debrecen, Karácsony György u. 4-6. sz. alatti intézményi szolgálati lakás szolgálati jelleg alóli mentesítése

A szolgálati lakás jelenleg üres, a lakás korábbi bérlője már kiköltözött. Jelenleg az Intézménynek nem áll rendelkezésére tornaszoba, ezért a felszabadult helyiséget erre a célra szeretnék hasznosítani.

Elfogadják.


09.45

19. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen 16. számú városrendezési körzet, Kassai út – Laktanya u. – Táncsics Mihály u. – Lugosi u. – Hadházi u. – Zákány u. által határolt Campus területére vonatkozóan

A Campus területén a Lovardától északra lévő épület helyére jelölt intézményi kert szabályozása helyett építési hely kerülne kijelölésre, míg a Lovardától keletre szabályozott intézményi kert két oldalán jelölt építési helyek helyett intézményi kert kerülne szabályozásra. A tervezett módosítások megalapozzák az Egyetem által tervezett fejlesztéseket, és a jelenlegi zöldterületként szabályozott terület mértéke jelentős mértékben növekszik.

Elfogadják.

20. A Debrecen, 31. vrk. Vágóhíd utca – Nyírábrányi vasútvonal – Hétvezér utca – Vasutas utca – Simon László utca által határolt tömb területét érintően a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI.21.) Kh. határozat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet módosítása

A 10009 hrsz-ú ingatlan déli, Vágóhíd utca felőli részének felhasználása különleges intézményi terület-felhasználásról kereskedelmi szolgáltató gazdasági célú terület-felhasználásra változik.

Elfogadják.

21. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen 34. számú városrendezési körzet, Móricz Zs. körút – Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy J. u. által határolt tömbre vonatkozóan

A Dóczy Sporttelep területére vonatkozó szabályozási terv módosítása egy hallgatói klub, valamint egy tornaterem építését alapozza meg. Az Onkoradiológiai Centrumtól északra elhelyezkedő intézményi kert kijelölésének- és a Bőrgyógyászati Klinikától északra lévő építési hely jelölésének cseréjével az Egyetem által tervezett fejlesztések racionálisabban valósulhatnak meg.

Elfogadják.

22. Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének-, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen 39. számú városrendezési körzet Határ út –Tavasz utca – 0391/7 hrsz – 0391/21 hrsz – 0396/2 hrsz-ú út által határolt tömbre vonatkozóan

A módosítással a telektömbben különleges hulladék elhelyezésére szolgáló terület kismértékben csökkenne, míg az egyéb gazdasági terület nagysága ugyanennyivel növekedne. A tömbhöz tartozó beépítésre nem szánt erdőterület nem változna. Az érintett ingatlantulajdonos finanszírozásával megvalósulhat a terület rendezett hasznosítása, az ott jelenleg is működő autójavító telephely korszerűsítésére sor kerülhetne.

Elfogadják.

23. Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének-, valamint helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, Tócó csatorna – Szabó Lőrinc utca – 19365/27 hrsz-ú út, 19365/5 hrsz-ú út – a 19373/8, 19373/15 és 19373/19 hrsz-ú ingatlanokon átmenő tervezett II. rendű út – Karinthy Frigyes utca – 19384/124 hrsz-ú út – 19382/7 hrsz-ú ingatlan – tervezett gyűjtőút – Vezér utca által határolt területen

A módosítás célja a lakóterületek közé ékelődő II. rendű nem közlekedési célú közterületi sávok megszüntetésével egységesebb kisvárosias lakóterület felhasználás megvalósítása, szerkezetileg kedvezőbb területhasználat biztosítása. A telekvégi zöldterület hálózat közterületként jelenleg nem fenntartható, az érintett tulajdonosok pedig hajlandóságukat fejezték ki ezen területek megvásárlására. Jelen módosítással új építési telek nem alakítható ki, a telkek közötti zöldterületek – mint közterületek – felszámolásával a telkekhez csatolt kötelező beültetési, zöldterület fenntartási kötelezettség valósul meg a magántulajdonba adás során.

Elfogadják.

24. Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének-, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen 54. számú városrendezési körzet Vámospércsi út – 02228 hrsz-ú út – Bárányfelhő utca – Kondoros csatorna által határolt tömbre vonatkozóan

A tervezett módosítás szerint a különleges kereskedelmi terület előirányzata megszűnik, illetve kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre változik, az egyéb ipari gazdasági terület csökken.

Elfogadják.


09.35

13. DMJV Önkormányzata Közgyűlése egyes állandó bizottságai tagjainak megválasztása, javaslattétel közvetett önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására, valamint tag delegálása a József Attila Általános Iskola iskolaszékébe

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagja, Dr. Jókayné dr. Bégány Ágnes elhunyt. A megüresedett helyre Dr. Kalasné dr. Bíró Klárát választja meg a Közgyűlés.

Az Oktatási Bizottság újonnan létrehozott helyére Komolay Szabolcs képviselőt javasolják megválasztani.

Egy törvénymódosítás miatt fellépett összeférhetetlenség nyomán a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Felügyelő Bizottságából 2011. június 30. napjával visszahívják Czirják Anikót és 2014. december 31-éig terjedő időszakra megválasztják Komolay Szabolcsot a javaslat szerint, illetve a Debreceni Városi Televízió Kft. Felügyelő Bizottságából 2011. június 30. napjával visszahívják Komolay Szabolcsot és 2014. december 31-éig terjedő időszakra megválasztják Czirják Anikót.

Győri Gyula volt képviselő megbízását június 30. napjával visszavonják a József Attila Általános Iskola iskolaszékében és helyére a fenntartói képviselet ellátásával Daróczy Sándornét bízzák meg a 2013/2014-es tanév végéig.

Elfogadják az előterjesztést.

Dr. Kalasné dr. Bíró Klára leteszi az esküt.

14. Képviselő delegálása az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanácsba

Az Észak-alföldi Régió területén működő megyei jogú városok önkormányzatainak lehetőségük van arra, hogy a Tanácsba közös képviselőt delegáljanak. Az érintett megyei jogú városok (Nyíregyháza, Szolnok, Debrecen) polgármestereinek előzetes egyeztetése alapján, ebben az évben is Szolnok városa delegál képviselőt Vörös Ádám személyében.

15. Az egyes önkormányzati tulajdonú bérlakásokra vonatkozó rendeletek módosítása

A 2010. év novemberében lefolytatott pályázati eljárás tapasztalatait – a Cívis Ház Zrt. tájékoztatása alapján – úgy összegezhetjük, hogy az eredményes volt, mert a végül meghirdetett 83 darab üres lakásból 65 darab bérlőre talált, azonban az új bérlők között nem volt ún. „bedőlt hitellel” rendelkező személy, család.

A jelenleg bérbe adható üres lakások közül 18 darabot értékesítésre jelöltek ki, de azokra érvényes pályázat nem érkezett, így bérbeadásukra nem került sor; 35 darab lakást korábban a Közgyűlés az elővásárlási jog jogosultjai részére értékesítésre jelölt ki, de ezen lakások időközben megüresedtek és 53 darab lakás esetében a korábbi kijelölések alapján a bérlők lakásaikat nem vásárolhatnák meg jogszerűen, így a Közgyűlés azokat ismételten kijelöli értékesítésre.

Az a 35 darab, újonnan pályáztatásra javasolt lakás, amelyek értékesítése az Önkormányzat érdekeire tekintettel különböző okoknál fogva jelenleg nem javasolt, pályázat útján bérbe adandók. A fentiek alapján összesen 88 darab lakás pályázat útján történő bérbeadására kerülne sor a közgyűlési döntést követően, amelyek közül 53 darab lakás esetében a bérlővé váló személyek meg is vásárolhatnák bérleményüket 5 éves időtartam alatt.

A szabályozás 2011. évre való kiterjesztése lehetőséget ad arra, hogy a nehéz helyzetbe került adósok az egyéb lehetőségeken túl, további mentőövet kapjanak lakhatásuk megoldása tekintetében.

Elfogadják az előterjesztést.

16. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet módosítása

Több ponton módosul a lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszere. A módosítás célja egyrészt a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnése okán ellátás nélkül maradó jogosultak befogadása a lakásfenntartási támogatás rendszerébe, másrészt a támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése.

A lakásfenntartási támogatás szabályai változtak, ehhez igazodik a helyi rendelet. A helyi lakásfenntartási támogatás esetében is a jövedelemszámítás alapja az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem lesz, illetve a jogosulsági jövedelemhatárt a nyugdíjminimum 250 % – 270 %-ig (71.250,-Ft-76.950,-Ft) indokolt megállapítani. Már nem állapítható meg a jogosultság feltételeként a jövedelem és a költséghányad arányának vizsgálata, ellenben a vagyonvizsgálat bevezetése a helyi lakásfenntartási támogatást érintően is szükséges.

17. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosítása

A Közgyűlés korábban döntött az Idősek és Csökkentlátók Otthona átszervezéséről. Az intézmény látásfogyatékos otthona férőhelyszámát 112 férőhelyről 96 férőhelyre csökkentette, illetve a meglévő ellátási forma mellett idősek otthona intézménytípus jött létre 14 férőhellyel. Mindkét ellátási forma térítési díját, azonos összegben javasolt megállapítani.

Mindkét előterjesztést elfogadják.


09.30

2. Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 2010. évi számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolójának jóváhagyása

A konszolidált mérlegfőösszeg 18.316.071 e Ft, ezen belül a befektetett eszközök aránya 15.029.650 e Ft, az immateriális javak állománya a többi eszközhöz viszonyítva nem számottevő, a tárgyi eszközöké annál inkább. Ezek állománya 9.271.834 e Ft. A vállalatcsoport 2010. december 31-én 737.721 e Ft pénzeszközzel rendelkezett.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye mínusz 1.164.724 e Ft. A pénzügyi műveletek eredménye mínusz 300 millió forint. Rendkívüli bevételként 1.5 milliárd forint került elszámolásra (ennek jó része a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által elengedett, a vagyonkezelésbe átvett eszközök után leírt értékcsökkenés), ennek köszönhető, hogy a mérleg szerinti eredmény „csak” mínusz 47.489 e Ft. A könyvvizsgáló a jelentésében felhívja a tulajdonosok figyelmét arra, hogy a cégcsoport működéséhez szükséges saját tőke nem áll rendelkezésre.

Szathmári Károly (MSZP): – Már az előző közgyűlésen is tárgyaltunk erről, kérdéseket tettünk fel. Írásban megkaptuk a választ, de nem mindenre. Az Eü Holding Zrt. kötelezettségállománya jelentősen nőtt, miközben a saját tőke lecsökkent. 2010-ben a megyei önkormányzat jelentősen átértékelte a (Eü Holdingban lévő) vagyonát, ez a mérlegen is meglátszik.

Elfogadják az előterjesztést.

Több, vezetői megbízásról szóló előterjesztés következik

3. A Holló János Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízása

A Holló János Utcai Óvoda magasabb vezetőjének 5 éves megbízása 2011. július 31. napjával lejár. A meghirdetett pályázatra ketten jelentkeztek. Törő Béláné és Zahonyainé Orosz Klára belső pályázók.

Törő Bélánét választják meg.

4. Az Ifjúság Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízása

Az Ifjúság Utcai Óvoda magasabb vezetőjének 5 éves megbízása 2011. július 31. napjával lejár. Haba Lajosné az egyetlen páláyzó.

Megszavazzák.

5. Az Ispotály Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízása

Az Ispotály Utcai Óvoda magasabb vezetőjének 5 éves megbízása 2011. július 31. napjával lejár. A jelenlegi vezető, Kerekesné Percze Magdolna nyújtotta be pályázatát.

Elfogadják.

6. A Szabadságtelepi Óvoda magasabb vezetőjének megbízása

A Szabadságtelepi Óvoda magasabb vezetőjének 5 éves megbízása 2011. július 31. napjával lejár. A jelenlegi vezető, Dr. Felvéginé Jakab Magdolna nyújtotta be pályázatát.

Elfogadják.

7. A Dózsa György Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízása

A Dózsa György Általános Iskola magasabb vezetőjének 5 éves megbízása 2011. július 31. napjával lejár. 3 pályázó, Pallósné Bodnár Erika, Ujlakiné Erdős Judit és Dr. Varga Katalin nyújtotta be pályázatát.
Pallósné Bodnár Erikát választják.

8. A Petőfi Sándor Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízása

A Petőfi Sándor Általános Iskola magasabb vezetőjének 5 éves megbízása 2011. július 31. napjával lejár. 2 pályázat érkezett, azonban időközben az egyik pályázó visszavonta pályázatát. Komáromi Julianna, az intézmény jelenlegi vezetője a jelölt.

Elfogadják.

9. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetőjének megbízása

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetőjének 5 éves megbízása 2011. július 31. napjával lejár. 2 pályázó, Dr. Széles Dezsőné és Dr. Varga Katalin nyújtotta be pályázatát. Dr. Varga Katalin azonban 2011. május 9-én pályázatát írásban visszavonta.

Széles Diána, a Fidesz frakcióvezetője érintettsége miatt kéri, zárják ki a szavazásból.

Elfogadják az előterjesztést.

10. A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium magasabb vezetőjének megbízása

A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium magasabb vezetőjének 5 éves megbízása 2011. július 31. napjával lejár. Berkecz Gábor nyújtott be pályázatot.

Elfogadják.

11. A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola magasabb vezetőjének megbízása

A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola magasabb vezetőjének 5 éves megbízása 2011. július 31. napjával lejár. Fekete József, az intézmény jelenlegi vezetője pályázott.

Elfogadják.

12. A Lilla Téri Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízása.

Ezt zárt ülésen tárgyalják.


09:00

Három sürgősségi indítvány van. A 18. és 31. javaslatról nem szavaznak (állatvásár helyének értékesítése és zöldterületen parkolók bírságának szigorítása).

Az első: A Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben vezetői megbízás adása az SzMSz szerinti helyettes részére, illetve pályázat kiírása magasabb vezetői beosztás ellátására

Elfogadják a javaslatot.

További két sürgősségi indítvány:

  • „A 9775/1 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Tímár u. 3. szám alatt található ingatlan értékesítése” tárgyú nyilvános pályázat értékelése
  • Kulturális intézmények alapító okiratainak módosítása

Mindkettőt elfogadják.

1. A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V.1.) Kr. rendelet módosítása

3 pontban módosítana az előterjesztés:

  • Magasabb jogszabály alapján meg kell teremteni az önkormányzati rendelettervezetek véleményezésében való társadalmi részvétel lehetőségét. Ezt DMJV önkormányzata a www.debrecen.hu honlapon megadott eszrevetelek@ph.debrecen.hu elektronikus elérhetőségen keresztül biztosítja. A rendelettervezetekről a természetes személyek, valamint a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a Közgyűlés ülését megelőző második nap 12.00 óráig nyilváníthatnak véleményt.
  • Az oktatásügyet érintő szakmai kérdések még hatékonyabb vizsgálata érdekében az Oktatási Bizottsága képviselő tagjainak számát 1 fővel növelik meg. (Összesen 12 fő lesz a létszám, ebből 7 képviselő és 5 nem képviselő tag.)
  • Magasabb jogszabályhoz igazítva a helyi önkormányzati képviselők informálódási jogait a helyi rendelet keretei között rögzítik.

Kőszeghy Csanád Ábel (Jobbik) javasola, hogy az észrevételeket kapja meg minden képviselő a határidő lejárta után 1-2 órával. Pajna Zoltán azt válaszolja, ez nem a Közgyűlés honlapja, a képviselőnek kérnie kell a Szervezési osztályon a javaslatokat.

Elfogadják a javaslatot.