Tiszaújváros kész az átvételre

Tiszaújváros gondoskodna iskoláiról
Tiszaújváros gondoskodna iskoláiról
Tiszaújváros – Nem támogatta a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezését a képviselő-testület.

A Tiszaújvárosi Tankerület iskolaszervezési tervének véleményezése volt a fő témája a város képviselő-testületi ülésének, ám a május 4-én tartott rendkívüli ülésen született még egy határozat: a testület vállalja az állami általános iskola és a középiskola fenntartói jogának átvételét.

Folyamatos a helyi társadalom kisemmizése, gyengítése. Bráz György.

Azóta – beteljesítve a megfogalmazott félelmeket – okafogyottá vált az utóbbi határozat, mivel a kormányzat kinyilvánította azon szándékát, hogy valamennyi iskolát államosít.

Nem támogatták

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Tiszaújvárosi Tankerületének igazgatója a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről és névváltoztatásáról – tizenöt napos határidővel – az önkormányzat mint működtető véleményét kérte április 25-én kelt levelében.

Kevés információ, kevés érv. E szerint az intézmény átalakítása szétválasztással, a Deák Ferenc tér 16. szám alatt lévő telephely (Széchenyi iskola) kiválásával történne, mely önálló intézményként, Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola névvel jönne létre. (Az intézmény átszervezésére és névváltoztatására a tankerület 2014-ben már tett indítványt, melyet a képviselő-testület nem támogatott, mivel a rendelkezésre álló információk nem támasztották kellő módon alá az átszervezés szükségességét. Az akkori javaslatot a véleményezésre jogosult többi szervezet is elutasította.)

Az átszervezésről kizárólag a levélben foglalt információkkal rendelkezett a testület. Arról, hogy az átszervezés milyen módon érinti az önkormányzat működtetői kötelezettségét, továbbá arról, hogy a javaslattal kapcsolatban véleményalkotásra jogosult szerveknek mi az álláspontjuk, nem kaptak tájékoztatást a képviselők. (Időközben a szülői szervezet már állást foglalt a kérdésben, és csaknem 100 százalékos arányban elutasította a javaslatot.) Az ülésre készített előterjesztés szerint az átszervezés szükségességéről megfogalmazott indok, miszerint a „Széchenyi iskola nem telephelynek megfelelően működik, hanem önálló szakmai egységként”, nem támasztja alá az átszervezés indokoltságát.

Az előterjesztés kitért arra is, hogy Tiszaújváros képviselő-testülete az elmúlt években az állami fenntartású köznevelési intézmények átszervezése, illetve a vezetői megbízatásokhoz kötődő pályázati eljárások alkalmával minden esetben élt a jogszabályban biztosított véleményezési jogával. A véleménynyilvánítás során pedig hangsúlyozta, hogy azt a kezdeményezést, illetve pályázót kívánja támogatni, amely kezdeményezés, pályázó az érintett közösség támogatását is élvezi.

Bráz György polgármester zárszavában úgy vélte, sokkal többről van szó, mint egy átszervezésről. Folyamatosan tart a helyi társadalom kisemmizése, legyengítése, a feladatok elvétele. „Most egy újabb lépés előtt vagyunk – utalt a polgármester arra, hogy az önkormányzatok működtetési jogát is el akarják venni. A KLIK megbukott, és megbukott a vegyes rendszer is. – Utóbbi azért, mert a nagy többségben fideszes vezetésű önkormányzatok képtelenek voltak vagy nem akarták működtetni az iskolákat.” A testület végül 7 igen, két nem és egy tartózkodó szavazattal úgy határozott, hogy fenntartja korábbi véleményét és nem támogatja a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átalakítását.

Átvennék a fenntartást is

Tiszaújváros képviselő-testülete 2012-ben tudomásul vette, hogy a fenntartásában lévő, Tiszaújvárosban működő általános és középiskola a törvény értelmében 2013. január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolvadással az állam fenntartásába kerül, és csak működtetői feladatot láthat el. Tudomásul vette, de nem értett vele egyet és már 2012 novemberében az intézmények működtetésének vállalására vonatkozó határozatában rögzítette, készen áll arra, hogy amennyiben a jogszabályi környezet megengedi, úgy a fenntartói felelősséget, jogot és kötelezettséget újra átvegye. (Az önkormányzat egyébként alkotmányjogi panaszt nyújtott be annak érdekében, hogy fenntartói feladatait megtarthassa, de eredménytelenül.)

A testület döntött arról is, hogy 2013. január elsejét követően is mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanulók és a pedagógusok számára biztosítsa mindazokat a lehetőségeket és juttatásokat, amelyeket az állami fenntartás előtti években nyújtott. (Lásd külön írásunkat!) A köznevelés rendszerében a közelmúltban felmerült problémák megoldásával kapcsolatban a kormany.hu oldalon olvasható Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének az ATV Szabad szemmel című műsorában az iskolák önkormányzatoknak történő visszaadása lehetőségével kapcsolatban adott nyilatkozata, mely szerint „eddig még egyetlen önkormányzat nem kérte, hogy adják vissza az iskolákat”. Ezért – élve a miniszter felvetésével, egyben csatlakozva a Magyar Polgármesterek Közösségének Kiáltványában foglaltakhoz – miszerint a köznevelés rendszerének tervezett átalakítása során az önkormányzatok kapjanak lehetőséget a fenntartói szerep vállalására, az ahhoz szükséges és elégséges központi finanszírozás biztosítása mellett – a testület úgy határozott, hogy vállalja az állami fenntartású tiszaújvárosi általános és középiskola fenntartásának átvételét és valamennyi ehhez kapcsolódó fenntartói felelősséget és kötelezettséget.

Következetes ténykedés

Tiszaújváros önkormányzata 2013. január elseje előtt fenntartóként felelősséggel gondoskodott az intézmények zavartalan működtetéséről, biztosította a szakmai munka feltételrendszerét annak érdekében, hogy a felhasználói igényeknek megfelelő színvonalú oktató-nevelő munka folyjon a városban. 2013. január elsejét követően pedig tevékenységével, támogatásaival bizonyította, hogy képes felelősséggel gondoskodni a köznevelési intézmények működtetéséről.

– Szaniszló Bálint –