Közlemény – Pályázat miskolci szervezeteknek környezetvédelmi alapra

Miskolc – Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének környezetvédelemért felelős Városgazdálkodási és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot hirdet a Helyi Környezet- és Természetvédelmi Alapból 2015. évben nyújtható, legkésőbb 2015. december 31-ig befejezésre kerülő környezetvédelmi tevékenységek támogatásának elnyerésére.

Pályázatok beérkezési határideje:

 • 2015. március 31. 15.00 óra

A pályázatok bírálatára várhatóan az áprilisi bizottsági ülésen kerül sor.

Pályázók köre:

 • a városban működő és programját is helyben megvalósítani szándékozó társadalmi szervezetek, önkormányzati és egyéb intézmények, vállalkozások és magánszemélyek;

Pályázni lehet az alábbiakra:

A nem önkormányzati környezet- és természetvédelmi beruházásokhoz, természet- és környezetvédelmi szemlélet erősítését szolgáló intézkedések, rendezvények (továbbiakban: környezetvédelmi tevékenységek) megvalósítására, nem nyereségérdekelt tevékenységre

 • elsősorban nonprofit környezet- és természetvédelmi célú tudatformáló tevékenységekre, azokkal kapcsolatos rendezvényekre, programokra, melyek a miskolci lakosság széles körét mozgósítani képesek;
 • újszerű, széleskörű társadalmi rétegeket érintő kezdeményezésekre;
 • környezet- és természetvédelmi célú tevékenységekre, beruházásokra, melyek a város természeti értékeinek és a biológiai sokféleségének védelmét, illetve a városi környezet minőségének javítását szolgálják.

Támogatás mértéke:

 • a pályázható összeg: maximum 300.000 Ft, ettől magasabb összeget csak akkor ítél oda a bizottság, ha a benyújtott pályázatban részletezetten szereplő fejlesztés ezt megkívánja.

Támogatás formája:

 • vissza nem térítendő támogatás

Pályázati feltételek:

 • a pályázó bizonyítottan rendelkezzen az adott program megvalósításához szükséges önrésszel (a teljes költségvetés legalább 10%-ával );
 • az odaítélt pályázati összeg arányos legyen az abból megvalósítandó programokban részt vevők számával;
 • a nyújtott támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt tevékenységek (akciók, beruházások) költségeire fordítható;
 • nem kerülhetnek bírálatra azok a pályázatok, amelyekhez nincs csatolva a pályázott összeg felhasználásának részletes költségvetése;
 • csak olyan pályázó támogatható, akinek nincs lejárt köztartozása és nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt;

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó adatait (megnevezés, cím, képviselő neve, elérhetősége, cégjegyzék vagy bírósági bejegyzés száma, adószám, bankszámlaszám);
 • a megvalósítandó környezetvédelmi tevékenység céljának, a vele elérhető környezetvédelmi hatásnak az ismertetését;
 • a vállalt környezetvédelmi tevékenység részletes leírását, bemutatását;
 • a környezetvédelmi tevékenység részletes költségvetését;
 • az önrész-fedezet igazolásának eredeti példányát, vagy hiteles másolatát
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll csődeljárás, végelszámolás, felszámolás alatt.
 • NAV igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása, vagy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban szereplő adatok nyilvános kezeléséhez hozzájárul a pályázó.

A pályázati adatlap elérhető a www.miskolc.hu honlapon.

A pályázatokat 1 eredeti írott és 1, az írottal mindenben megegyező elektronikus példányban Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságának címezve, de Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Beruházási és Városüzemeltetési Osztályához (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.) szükséges eljuttatni.

A bizottság a vonatkozó önkormányzati rendelettel összhangban minden benyújtott pályázatot elbírál, de fenntartja a jogot, hogy a rendelkezésre álló összeg ismeretében prioritásokat állapítson meg, illetve, hogy ne támogasson minden benyújtott pályázatot, így például az alaptevékenységhez kapcsolódó üzemelési, beruházási-felújítási forrás kiegészítésére benyújtott pályázatokhoz továbbra sem nyújt támogatást. A minimálisnál (teljes költség 10%-a) magasabb összegű önrész biztosítása a bírálat során előnyt jelent.

További információ:

 • Hudák Katalin környezetvédelmi referens, Beruházási és Városüzemeltetési Osztály (e-mail: hudakk@miskolcph.hu)

– Koczák Szilvia, sajtószóvivő, Miskolc M.J. Város Polgármesteri Hivatala –
hirdetés


hirdet�s