Hiszünk és reménykedünk

Az idő forgása esztendőről esztendőre elénk állítja Megváltónk életének eseményeit, üdvösségünk munkálásának isteni dolgait. Amikor „A szép, boldogító,/ Szívet felvidító/ Szent karácsony elérkezett,/ Krisztus jött megváltani,/ Érettünk helytállani./ Keresztyének, örvendjen a szívetek!” Így lelkesít bennünket az Evangélikus Énekeskönyv 166. számú énekének második versszaka.

Valóban, karácsonykor lelkesek és boldogok vagyunk, hiszen Ézsaiás próféta jövendölése valóra vált, mert megszületett a Gyermek, aki megváltó szenvedésével kibékíti a világot Istennel, aki mindnyájunknak személy szerint megnyitja az örök boldogság kapuját. Karácsonykor nem gondolunk arra, ez a Gyermek azért jött a világra, hogy áldozat legyen, hogy valaki értünk született meg. Azért, hogy értünk halhasson.

Húsvét misztériuma – csakúgy, mint a KarácsonyéIsten szeretetébe rejtett. Amikor végigkísértük az Urat szenvedésének állomásain, megrendítette lelkünket az a mérhetetlen emberi gonoszság, amely halálra adta Őt. Krisztus azonban feltámadt, a sír mégis üres! Íme, a bizonyság a hitetlen világnak, íme a keresztyének valódi öröme! Krisztus valóban feltámadt, és végérvényesen megváltotta az emberiséget.

Ez a húsvét egyetlen lehetséges tartalma és üzenete, mert a húsvét erről szól, és csakis erről szól. Annak ellenére, hogy ünnepeinket lassan teljesen átitatja az anyagias világ által diktált „körítés”, az élő Isten ünnepe ez, a keresztyénség legszentebb ünnepe, Megváltó Krisztusunknak a halál felett aratott győzelmének ünnepe. Így a múlandóság réme ellen egyedüli menedékünk a tudat, hogy van, ami állandó, hogy van miben hinnünk és reménykednünk. Ezt a bizonyítékot köszönhetjük a húsvétnak.

A boldogság világra szóló ünnepe tehát a húsvét, el nem múló, vissza nem vonható, végleges esemény. Krisztus Urunk elvégezte művét: élete és áldozata beteljesedett. Miénk az öröm, miénk a megváltás, de a miénk a feladat is, hogy békességre jussunk és juttassunk másokat, hiszen Jézus Krisztus békessége mindenki számára elérhető és megvalósítható: az egyes emberek, az országok, a népek – az egész világ számára.

Tőlünk, keresztyénektől el is várja, és joggal várja el a világ, hogy a békesség hordozói és munkálói legyünk. Vállaljuk tehát ezt a szolgálatot örömmel, erővel, hiszen Erős vár a mi Istenünk, és az Ő oltalmában, Krisztus feltámadásának örömében és kegyelmében az ember minden jót meg tud tenni, ha akarja azt. Áldott ünnepet kívánva, evangélikus énekünkkel (218. számú ének 1. versszaka) örvendezzünk tehát e magasztos ünnepen: Feltámadt Isten szent Fia, Őnéki zeng a glória. Halleluja, halleluja! Legyőzte sírnak éjjelét, Dicsérjük Jézus nagy nevét! Halleluja, halleluja!

A Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet és a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye lelkészei és hívei nevében őszinte szívvel és testvéri szeretettel kívánok mindnyájuknak áldott, békés, boldog húsvéti ünnepeket!

– Sztankó Gyöngyi, evangélikus igazgató, lelkész esperes –