Inform Média Lapkiadó Kft.
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
- hatályos 2018. május 25-től -
1.
Bevezetés
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt az Inform Média Lapkiadó Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatos
tudnivalókról.
Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére
vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt
feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai
automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a
személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi
tájékoztató módosítását honlapjainkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően,
hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen
adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket
tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.
Amennyiben az adatkezelés honlapjaink valamelyikén valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön
elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a
Honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.
Honlapjaink:
https://elofizetes.kelet.hu/, https://elofizetes.naplo.hu/, https://elofizetes.eszak.hu/, www.naplo,hu,
www.hirdessemeg.hu, www.hirek360.hu mon-allas.hu boon-programok.hu haon-programok.hu szon-
programok.hu (továbbiakban: „Honlap”)
Nyomtatott termékeink: Hajdú-bihari Napló, Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország
Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik,
tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem
minősülnek személyes adatoknak.
Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet;
ismertebb nevén GDPR)
A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0679&from=EN
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.)
Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
2.
Az adatkezelő személye
Név:
Inform Média Lapkiadó Kft. (továbbiakban: IM)
E-mail:
adatvedelem@inform.hu
Telefon:
+36-52/999-090
Székhely:
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11
Cégjegyzékszám:
09-09-009213
Adószám:
12932944-2-09
1/16
3.
Alapvető információk
3.1.
Az IM általi adatkezelés elsődleges jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely
azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének
igazolására vonatkozó adatokat az IM mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága
vagy az IM más jogos érdeke szükségessé teszi.
3.2.
Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Az IM a közölt
személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. Az IM nem felelős az Érintett által megadott téves vagy
valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az
Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. Az IM nem vállal felelősséget azért sem, ha az
Érintett cselekvőképessége vonatkozásában az IM-et megtévesztik.
3.3.
A hozzájárulás megadása
a)
Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok
egyéb módon történő megadásával,
b)
minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon
(papíralapon
- pl.
nyereményszelvényen - írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.)
történik.
3.4.
Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat
meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak
megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes
átadással, illetve postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni az IM részére, illetve a
nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).
3.5.
Korlátozottan cselekvőképes,
16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak
kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének - a 3.6. pontban meghatározott módon megtett -
hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.
3.6.
A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához)
törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az
adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.
3.7.
Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy
nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
3.8.
Az IM a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában -
csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezeli.
3.9.
Az IM nem végez profilalkotást.
4.
AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
a)
NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉKEKRE IRÁNYULÓ ELŐFIZETÉSEK
Érintettek
Az IM sajtótermékeire előfizető személyek
Adatkezelés célja
Az IM által az Érintett részére értékesített sajtótermék vonatkozásában az
előfizetői szerződés megkötése, a szerződés teljesítésével kapcsolatos
részfeladatok teljesítése (pl. megrendelt kiadvány kézbesítése, számlázás
stb.)
Jogszabály szerinti számlázási és bizonylat megőrzési kötelezettségek
2/16
teljesítése
Kezelt adatok köre
Név*, lakcím*, telefonszám*, megrendelt termék neve*, előfizetői díj,
előfizetéssel és a megrendelt termék vagy ajándék kézbesítésével
kapcsolatos technikai információk
(pl.
ügyfélszám megrendelt
újság/termék neve, előfizetői díj összege, postaláda elérhetősége stb.)
Adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése
Jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylatok kiállítása és
megőrzése tekintetében
Adatfeldolgozó
Kézbesítők, előfizetés szervezők;
Russmedia IT Gmbh (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach)-
előfizetői nyilvántartó és számlázó program biztosítása
Az adatkezelés időtartama
Az előfizető és az előfizetés adatainak nyilvántartása: az előfizetés
megszűnését követő 5 év.
Előfizetői szerződés és számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a
számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján,
ugyanakkor ezen idő alatt az IM az adatokat - hozzájárulás hiányában -
nem használja más célra.
Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott,
úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat.
Egyéb
A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez.
Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tud előfizetői
szerződést kötni Önnel, illetve egyéb szolgáltatásokat sem tud nyújtani (pl.
hűségkártya)
b) ELŐFIZETŐI HŰSÉGKÁRTYA PROGRAM
Érintettek
Az IM sajtótermékeire előfizető személyek
Adatkezelés célja
Hűségkártyaprogrammal igénybe vehető kedvezmények biztosítása az
előfizetők részére
Kezelt adatok köre
Név, ügyfélszám
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás
Adatfeldolgozó
---
Az adatkezelés időtartama
Az előfizetői szerződés, illetve a hűségkártya jogosultság időtartama
Egyéb
A hűségkártya tulajdonosának adatait az elfogadóhelyeknek nem adjuk át,
a hűségkártya használatáról semmiféle nyilvántartásnem készül, ezzel
kapcsolatos adatgyűjtést sem az IM, sem az elfogadóhelyek nem
végeznek.
c) DIGITÁLIS SAJTÓTERMÉKEKRE IRÁNYULÓ ELŐFIZETÉSEK
Érintettek
Az IM digitális sajtótermékeire előfizető személyek
Adatkezelés célja
Az IM által az Érintett részére értékesített online sajtótermék
vonatkozásában a digitális előfizetői szerződés megkötése, a szerződés
teljesítésével kapcsolatos részfeladatok
(pl. megrendelt kiadvány
kézbesítése, számlázás stb.), digitális újság online elérésének vagy
letöltésének lehetővé tétele
Jogszabály szerinti számlázási és megőrzési kötelezettségek teljesítése
Kezelt adatok köre
Név*, e-mail cím*, telefonszám, lakcím*, születési dátum, választott
termék, előfizetői csomag adatai
Bankkártyás fizetéshez kapcsolódóan: bankkártya adatok
Adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése
Jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylatok kiállítása és
megőrzése tekintetében
Adatfeldolgozó
Russmedia IT GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) -
tárhelyszolgáltatás, informatikai jellegű szolgáltatások, előfizetői
nyilvántartó és számlázó program biztosítása
PayPal
(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
(Boulevard Royal L-2449,
3/16
Luxembourg) - Braintree online bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása
Az adatkezelés időtartama
Az előfizető és az előfizetés adatainak nyilvántartása: az előfizetés
megszűnését követő 5 év.
Számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra
vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az
IM az adatokat - hozzájárulás hiányában - nem használja más célra.
Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott,
úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat
Egyéb
A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez.
Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tud előfizetői
szerződést kötni Önnel.
d) PRÓBAOLVASÁS
Érintettek
A próbaolvasás lehetőségét önkéntesen igénybe vevő személyek
Adatkezelés célja
Próbaolvasás lehetőségének biztosítása a meghatározott időtartam alatt
Kezelt adatok köre
Név*, cím, telefonszám, e-mail cím*
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás
Adatfeldolgozó
-
Az adatkezelés időtartama
A próbaolvasás lejártáig, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési
célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat
Egyéb
A
*-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szolgáltatás
igénybevételéhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem
tudja a próbaolvasás lehetőségét biztosítani.
e) HIRDETÉSFELADÁS NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉKEKBEN
Érintettek
Az IM sajtótermékeiben hirdetést megjelentető személyek
Adatkezelés célja
A hirdető magánszemély által kért hirdetés megjelentetése a kiválasztott
sajtótermékekben.
Kezelt adatok köre
Név*, lakcím*, telefonszám, e-mail cím, a hirdetés tartalma (amennyiben
abban a hirdető bérmely személyes adata szerepel)
Adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése
Jogi kötelezettség teljesítése a hirdető adatainak megőrzése és a
számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében
Adatfeldolgozó
Külső hirdetésfelvevő helyek üzemeltetői
(médiahirdetési felület
értékesítők)
Russmedia IT GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) -
hirdetés nyilvántartó és számlázó program biztosítása
DiMa.hu Kft. - (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10.
ajtó) tárhelyszolgáltatás
Az adatkezelés időtartama
A hirdető és a hirdetés adatainak nyilvántartása: 5 év.
Hirdetési szerződés és számlák: 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó
megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az IM az
adatokat - hozzájárulás hiányában - nem használja más célra.
Egyéb
A *-gal megjelölt adatok megadása jogszabályon alapul (a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdése), valamint szükségesek a hirdetési
szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az
IM nem tudja megjelentetni a hirdetést.
A hirdetések megrendelhetőek az IM ügyfélszolgálatain, illetve az IM-mel
szerződött hirdetésfelvevő partnereknél, akik az Érintett személyes adatait
az IM részére továbbítják.
f) HIRDETÉSFELADÁS ONLINE TERMÉKEKBEN
Érintettek
Az IM Honlapjain hirdetést megjelentető személyek
4/16
Adatkezelés célja
A hirdető magánszemély által kért hirdetés megjelentetése a kiválasztott
honlapokon.
Kezelt adatok köre
Név**, lakcím**, telefonszám, e-mail cím*, a hirdetés tartalma
(amennyiben abban a hirdető bérmely személyes adata szerepel)
Adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése
Jogi kötelezettség teljesítése a hirdető adatainak megőrzése, valamint a
számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében
Adatfeldolgozó
Russmedia IT GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) -
tárhelyszolgáltatás,
informatikai jellegű szolgáltatások, hirdetés
nyilvántartó és számlázó program biztosítása
DiMa.hu Kft. - (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10.
ajtó) tárhelyszolgáltatás
Az adatkezelés időtartama
A hirdető és a hirdetés adatainak nyilvántartása: 5 év.
Hirdetési szerződés és számlák: a hirdetési szerződés megszűnését követő
8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján,
ugyanakkor ezen idő alatt az IM az adatokat - hozzájárulás hiányában -
nem használja más célra.
Egyéb
A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a hirdetési szerződés
megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem
tudja megjelentetni a hirdetést.
A **-gal megjelölt adatok megadása jogszabályon alapul (a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdése)
A hirdetések feladhatóak az IM ügyfélszolgálatain, illetve az IM-mel
szerződött hirdetésfelvevő partnereknél, akik az Érintett személyes adatait
az IM részére továbbítják. A hirdetések feladhatóak a megfelelő
Honlapokon keresztül is.
g) HONLAPOK MŰKÖDTETÉSE ÉS HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ
Érintettek
Az IM Honlapjait látogató, illetve ott regisztráló személyek
Adatkezelés célja
A Honlapokon elérhető szolgáltatások működtetése, regisztráció
létrehozása, felhasználó azonosítása
Kezelt adatok köre
Név*, e-mail cím*, jelszó*
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás
Adatfeldolgozó
Russmedia IT GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) -
tárhelyszolgáltatás, informatikai jellegű szolgáltatások
Russmedia Tech S.r.l.
(Románia, Bd.Dacia nr. 34, bl. U55, Oradea) -
weblap fejlesztés
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) -
tárhelyszolgáltatás
DiMa.hu Kft. - (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10.
ajtó) tárhelyszolgáltatás
Az adatkezelés időtartama
A regisztráció törléséig, illetve hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben
az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a
továbbiakban ld. j) és k) pontokat
Egyéb
A *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a regisztrációhoz.
Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tud regisztrálni.
A Honlapon való böngészés közben gyűjtött adatokkal összefüggésben ld.
a süti tákékoztatónkat.
h) HÍRLEVÉLKÜLDÉS (NAPI HÍREK ÖSSZEFOGLALÓJA - BOON, HAON, SZON portálok hírei)
Érintettek
A www.boon.hu, www.haon.h , www.szon.hu portálok hírleveleire
feliratkozó személyek
Adatkezelés célja
A Honlapon megjelenő napi híreket összefoglaló és azok linkjeit
tartalmazó tájékoztató e-mail küldése
5/16
Kezelt adatok köre
Név*, e-mail cím*, település, születési dátum
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás
Adatfeldolgozó
The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000,
Atlanta, GA 30308) - Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele
Facebook Contest - online űrlapkészítő és adatgyűjtő alkalmazás
Az adatkezelés időtartama
hozzájárulás visszavonásáig
Egyéb
A
*-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szolgáltatás
igénybevételéhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem
tud hírleveleket küldeni.
i) NYEREMÉNYJÁTÉKOK, SZAVAZÁSOK
Érintettek
Különböző nyereményjátékokban, versenyekben
(pl. receptbeküldő
verseny), illetve szavazásokban résztvevő személyek
Adatkezelés célja
Nyereményjáték, versenyek, illetve szavazások és más akciók szervezése
és lebonyolítása, nyereményjáték átadása, adott esetben közvetlen
üzletszerzési célú adatgyűjtés (ha ez az adott nyereményjáték kapcsán ez
a cél kifejezetten feltüntetésre kerül)
Kezelt adatok köre
Az adott nyereményjátéktól függően név, lakcím, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés jogalapja
hozzájárulás
Adatfeldolgozó
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) -
tárhelyszolgáltatás az online nyereményjátékok tekintetében.
Facebook Contest - online űrlapkészítő és adatgyűjtő alkalmazás
Nyeremény átadása esetében a nyereményt kézbesítő alvállalkozó.
Az adatkezelés időtartama
Az esemény lebonyolítását követő 6 hónap, a nyertesek adatait az IM
további 8 évig őrzi. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú
hozzájárulást adott a nyereményjátékra való jelentkezéssel egyidejűleg,
úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat
Egyéb
Amennyiben az adott nyereményjáték által igényelt adatokat nem adja
meg, addig sajnos nem vehet részt az adott nyereményjátékban.
j) KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, ELEKTRONIKUS DIREKT MARKETING
Érintettek
Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül (pl. előfizetési
szerződés
megkötésekor,
próbaolvasás
igénybevételekor,
nyereményjátékban való részvételkor stb.) hozzájárulást adtak az
adataiknak közvetlen üzletszerzési célú kezeléséhez és ilyen jellegű
közvetlen megkeresésekhez
Azon személyek, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt
Adatkezelés célja
Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: az IM termékeiről,
szolgáltatásairól, akcióiról, nyereményjátékairól való tájékoztatás
Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt:
az Érintett által igénybe vett termékhez vagy szolgáltatáshoz hasonló
termékek és szolgáltatások reklámozása
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, születési idő, település
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás
Jogos érdek azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses
kapcsolatban állt
Adatfeldolgozó
The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000,
Atlanta, GA 30308) - Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele
DiMa.hu Kft. - (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10.
ajtó) tárhelyszolgáltatás
Az adatkezelés időtartama
Hozzájárulás visszavonásáig
Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt:
az Érintett általi tiltakozásig
Egyéb
Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés
(a GDPR
(47)
preambulumbekezdése, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés
6/16
célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 1995. évi CXIX. törvény 3.
§-a alapján)
Az IM biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az
Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket
kapni az IM-től úgy adatait az IM törli és nem fogja ebből a célból
felhasználni.
k) KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, TELEFONOS DIREKT MARKETING
Érintettek
Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül (pl. előfizetési
szerződés
megkötésekor,
próbaolvasás
igénybevételekor,
nyereményjátékban való részvételkor stb.) hozzájárulást adtak az
adataiknak közvetlen üzletszerzési célú kezeléséhez és az ilyen jellegű
közvetlen megkeresésekhez
Nyilvános telefonkönyvben szereplő személyek, akik a közvetlen
üzletszerzési célú megkereséseket nem tiltották le
Azon személyek, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt
Adatkezelés célja
Kapcsolatfelvétel közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulás beszerzése
céljából
Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: az IM termékeiről,
szolgáltatásairól, akcióiról, nyereményjátékairól való tájékoztatás
Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt:
az Érintett által igénybe vett hasonló termékek és szolgáltatások
reklámozása
Kezelt adatok köre
Név, telefonszám, születési idő, település
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás
Jogos érdek azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses
kapcsolatban állt, vagy akiknek az adata a nyilvános online
telefonkönyvében szerepel és a közvetlen üzletszerzési célú megkeresések
ellen szolgáltatójuknál nem tiltakoztak
Adatfeldolgozó
DiMa.hu Kft. - (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10.
ajtó) tárhelyszolgáltatás
Az adatkezelés időtartama
Hozzájárulás visszavonásáig
Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt,
illetve akik a nyilvános online telefonkönyvben szerepelnek: az Érintett
általi tiltakozásig
Egyéb
Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés
(a GDPR
(47)
preambulumbekezdése, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003.
évi C. törvény (Eht.) 162. § (2) bekezdése alapján)
Az IM biztosítja a tiltakozás lehetőségét, így amennyiben az Érintett
akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az
IM-től úgy adatait az IM törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.
A telefonhívás során készített hangfelvételekkel kapcsolatban ld. a lenti
q) pontot.
l) IM ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Érintettek
Az IM szolgáltatásait igénybe vevő személyek
Adatkezelés célja
Az IM által nyújtott szolgáltatásokkal, a szerződés teljesítésével összefüggő
kapcsolattartás
Kezelt adatok köre
név, cím, telefonszám, e-mail cím (szükség szerint)
Adatkezelés jogalapja
szerződés teljesítése
Adatfeldolgozó
The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000,
Atlanta, GA 30308) - Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele
Az adatkezelés időtartama
A szolgáltatás igénybevételének idejéig
Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott,
úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat
7/16
Egyéb
Ez az adatkezelés magában foglalja a szolgáltatások nyújtásával
kapcsolatos elengedhetetlen információkat tartalmazó e-mailes,
telefonos, vagy írásbeli tájékoztatás adását az IM által
(ún.
rendszerüzenetek és tájékoztatók), így ezen tájékoztatásokról nem lehet
leiratkozni, illetve ezeket nem lehet visszautasítani.
m) EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ, PANASZKEZELÉS
Érintettek
Az IM-nél kapcsolatot felvevő, vagy panaszt tevő személy
Adatkezelés célja
Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő
adatkezelési cél
(pl. olvasói levelek, bejövő e-mailek megválaszolása,
panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.)
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (attól függően, hogy az Érintett mely
adatokat közli, vagy milyen csatornánk keresztül zajlik a kommunikáció)
Adatkezelés jogalapja
Jogos érdek
Adatfeldolgozó
DiMa.hu Kft. - (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10.
ajtó) tárhelyszolgáltatás
Az adatkezelés időtartama
A kommunikáció, illetve panasz jellegétől függően, de minden esetben
legalább a panasz elintézését követő 3 évig
Egyéb
Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban
foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.
A telefonhívás során készített hangfelvételekkel kapcsolatban ld. a lenti
q) pontot.
n) AUKCIÓS SZOLGÁLTATÁS
Érintettek
A www.topaukcio.hu honlapon regisztráló felhasználók és termékeket,
szolgáltatásokat felajánló személyek
Adatkezelés célja
Aukciós szolgáltatás igénybevételében lehetővé tétele: termékek,
szolgálatások árverés útján történő értékesítésére irányuló szolgáltatások
lebonyolítása.
Kezelt adatok köre
Név, cím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás
Adatfeldolgozó
fps-virgo Kft. (3526 Miskolc, Arany János tér 1.) - weblap fejlesztés
Az adatkezelés időtartama
Az adott aukció lebonyolítását követő 6 hónap. A nyertesek adatait az IM
8 évig őrzi. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú
hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat
Címzettek
A nyeremény befizetését igazoló tanúsítványt megkapja a nyeremény
tárgyát képező terméket felajánló ügyfél is, a tanúsítvány tartalmazza a
nyertes licitáló adatait.
Egyéb
A www.topaukcio.hu aukciós portálon évente 2 alkalommal megrendezett
árverésen az IM hirdető partnerei által felajánlott termékekre és
szolgáltatásokra licitálhatnak az érdeklődők. Licitálni csak regisztráció után
lehet. A nyertes licitálónak fizetési kötelezettsége van, aki a
licitnyereményről az aukció zárása után emailben kap tájékoztatást. A
licitnyeremény befizetését követően a nyertes licitáló egy tanúsítványt
kap, aminek a felmutatásával veheti át a nyereményét az azt felajánló
ügyféltől.
o) SZERKESZTŐI TARTALMAK
Érintettek
Az IM által kiadott sajtótermékben vagy általa üzemeltetett honlap
tartalmaiban szereplő személyek.
Adatkezelés célja
Médiaszolgáltatás, nyilvánosság tájékoztatása (ide tartozik pl. az Érintett
által rendelkezésre bocsátott fénykép nyomtatott sajtótermékben vagy
Honlapon való közzététele, amennyiben ehhez az Érintett, vagy 16 év
alatti Éritett esetén az Érintett törvényes képviselője hozzájárult)
8/16
Kezelt adatok köre
Szerkesztőségi tartalmak (pl. fényképfelvétel, nyilatkozat, interjú tartalma)
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás
Jogos érdek (pl. közszereplő vagy nyilvános rendezvényen való részvétel
esetén)
Adatfeldolgozó
Fényképkészítéssel megbízott személyek és társaságok
Megbízott újságírók
DiMa.hu Kft. - (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10.
ajtó) tárhelyszolgáltatás
Az adatkezelés időtartama
A nyomtatott és digitális sajtótermékekben megjelent tartalmakat az IM
archiválja és csak abban az eseten törli, ha az Érintett valamely jogának
gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik
Egyéb
Jogos érdek megnevezése: sajtószabadság, véleménynyilvánítás
szabadsága, nyilvánosság tájékoztatása
p) KAMERÁS MEGFIGYELÉS
Érintettek
Az IM vagy a cégcsoport helyiségeibe belépő személyek
Adatkezelés célja
A munkavállalók és egyéb Érintettek életének, testi épségének védelme
Az IM székhelyén, telephelyein és fióktelepein lezajló pénzforgalom,
valamint az itt található, jelentős vagyoni értéket képviselő termékek,
berendezések, műszaki cikkek és más értéktárgyak védelme, értékük,
állaguk megóvása.
Az e célok érdekében működtetett kamerarendszer olyan
biztonságtechnikai megoldás, amely a balesetek, továbbá a károkozással
járó, jogsértő cselekmények megelőzését, valamint az észlelt jogsértések
felderítését és hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő
bizonyítását szolgálja.
Kezelt adatok köre
Képmás és arckép, megfigyelt magatartás
Adatkezelés jogalapja
Jogos érdek az IM munkavállalói tekintetében
Hozzájárulás az IM helyiségeibe belépő és ott tartózkodó harmadik
személy Érintettek tekintetében, amelyet az Érintett a helyiségbe való
belépéssel és ott tartózkodással ad meg. A hozzájárulás tájékozottságát a
helyiségekben található figyelemfelhívó jelzések biztosítják.
Adatfeldolgozó
---
Az adatkezelés időtartama
Felhasználás hiányában a felvétel készítését követő 3 nap
Címzettek
Szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az eljárásokat lefolytató
hatóságok, bíróságok
Egyéb
Jogos érdek megnevezése: személy és vagyonvédelem.
Az IM az egyes kamerákat olyan helyen és látószögben helyezi el, amely
összhangban áll a fent rögzített személy- és vagyonvédelmi céllal. A
kamerák csak képfelvételeket rögzítenek, hangrögzítésre a kamerák
alkalmatlanok.
A kamerák pontos elhelyezkedése, funkciói, a rögzített események, és a
kamerák látószöge az IM kameraszabályzatában kerültek rögzítésre, amely
az IM helyiségeibe történő belépés esetén kérésre megtekinthető.
Megtekintésre és visszanézésre jogosultak az IM megfelelő jogosultsággal
rendelkező munkatársai.
q) HANGFELVÉTELEK
Érintettek
Az IM-mel telefonon kapcsolatot felvevő személyek, vagy az IM
munkatársa által felhívott személy, függetlenül attól, hogy az illető
igénybe veszi-e az IM szolgáltatásait
Adatkezelés célja
Szerződéskötés és a telefonon megadott nyilatkozatok utólagos
bizonyíthatósága
Panasz elintézése
Az IM ügyfélszolgálatának értékelése és fejlesztése
9/16
Kezelt adatok köre
Az érintett hangja, illetve a beszélgetés során elhangzott személyes
adatok
Adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése szerződéskötés esetén
Telefonon elhangzó szerződéskötés hiányában az IM jogos érdeke
Adatfeldolgozó
Hanganyagok minőségbiztosítási célú utólagos ellenőrzésével megbízott
harmadik személy adatfeldolgozók
Az adatkezelés időtartama
Amennyiben a hangfelvételen szerződés megkötése került rögzítésre, úgy
a hangfelvétel tárolásának időtartama 8 év, egyéb esetekben legfeljebb 1
év.
Egyéb
Jogos
érdek
megnevezése:
elszámoltathatóság
teljesítése,
minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés, panaszügyintézés
r) IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, JOGVITÁK, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
Érintettek
Azon személyek, akikkel szemben az IM igényt érvényesít
(pl. az IM
felszólító levelet küld ki vagy jogi eljárást indít előfizetői díj megfizetése
iránt), vagy akik az IM-mel szemben igényt érvényesítenek
Hatósági eljárással érintett ügy kapcsám kezelt személyes adatok Érintettjei
Adatkezelés célja
Az IM követeléseinek érvényesítése, behajtása, az IM-mel szembeni
igényérvényesítés esetén az IM álláspontjának bizonyítása, hatósági
megkeresések, felhívások teljesítése
Kezelt adatok köre
Név, lakcím, telefonszám, követeléssel kapcsolatos egyéb információk
Adatkezelés jogalapja
Jogos érdek
Jogi kötelezettség teljesítése
Adatfeldolgozó
---
Az
adatkezelés
Az igényérvényesítés vagy eljárás jogerős lezárultát követő 8 év
időtartama
Címzett
Szükség szerint jogi képviselő
Hatóság
Egyéb
Jogos érdek megnevezése: követelésbehajtás, igényérvényesítés,
jogvédelem
s)
„ROBINSON LISTA”
Érintettek
Azon személyek, akik tiltakoztak a közvetlen üzletszerzési célú megkeresés
ellen
Adatkezelés célja
Jogellenes adatkezelési műveletek megelőzése
Kezelt adatok köre
E-mail cím, telefonszám (név nélkül)
Adatkezelés jogalapja
Jogos érdek
Adatfeldolgozó
---
Az
adatkezelés
Hozzájárulás megadásáig
időtartama
Egyéb
Jogos érdek megnevezése: az IM azon érdeke, hogy megfeleljen a
vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak, illetve az Érintettnek az
önrendelkezéssel kapcsolatos kérelmének eleget tegyen
t) ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI
Érintettek
Üzleti partnerek kapcsolattartói
Adatkezelés célja
A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes
kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a
kapcsolattartók adatait az IM ismerje
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás
Adatkezelés jogalapja
Jogos érdek
Adatfeldolgozó
---
Az
adatkezelés
Az alapul szolgáló szerződés hatálya, illetve amennyiben a személyes adat a
időtartama
szerződésben vagy az azzal összefüggésben kiállított számlán szerepel, akkor
10/16
a számviteli bizonylatokra vonatkozó szabályok értelmében ezen okiratokat
az IM 8 évig tárolja
Egyéb
Jogos érdek megnevezése: Harmadik személyekkel kötött szerződések
teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása
11/16
5.
Adatfeldolgozás
5.1.
Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési
jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.
5.2.
Az IM az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az
adatfeldolgozók személyét és feladataikat. Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas
valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük az IM által igénybe vett
adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:
a)
kézbesítés
b)
tárhelyüzemeltetés
c)
informatikai támogató jellegű szolgáltatás
d)
hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás
e)
ügyfélszolgálat hanganyagainak meghallgatása és értékelése
f)
vállalatirányító szoftver biztosítása és felügyelete
g)
hirdetések felvétele és továbbítása az IM felé (külső hirdetésfelvevő helyek)
h)
előfizetés szervezők
i)
előfizetői és hirdetés nyilvántartó, valamint számlázó szoftver biztosítása és felügyelete
j)
fényképkészítés, újságírás
5.3.
Egyedi esetekben (nyereményjáték, akció stb.) az IM igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is,
amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.
5.4.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes
adatokat kizárólag az IM rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhet, továbbá a személyes adatokat az IM rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
6.
Adattovábbítás
6.1.
Az egyes adatkezelések ismertetésénél az IM felsorolta az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok
kategóriáit.
6.2.
Az IM továbbá jogos érdeke alapján
(pl. adminisztratív célokból egységes, cégcsoportszintű
nyilvántartások létrehozása) továbbíthatja a személyes adatokat a cégcsoporthoz tartozó alábbi
cégekhez:
Szuperinfó Média Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: adatvedelem@inform.hu,
Adószám: 23404601-2-09; Cégjegyzékszám: 09-09-021289; nyilvántartó cégbíróság: Debreceni
Törvényszék Cégbírósága)
Első Szuperinfó Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: adatvedelem@inform.hu,
Adószám: 23064913-2-09; Cégjegyzékszám: 09-09-021038; nyilvántartó cégbíróság: Debreceni
Törvényszék Cégbírósága)
Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail:
adatvedelem@inform.hu, Adószám: 22990260-2-09; Cégjegyzékszám: 09-09-019877; nyilvántartó
cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága)
Tájékoztatjuk, hogy az Inform Média cégcsoporton belül az adatkezelés céljait és eszközeit az IM
határozza meg, ennek megfelelően az Inform Média cégcsoport a GDPR értelmében
vállalkozáscsoportot alkot, amelyben az IM az ellenőrző vállalkozás, a cégcsoport többi tagja pedig az
általa ellenőrzött vállalkozás.
12/16
6.3.
Az Érintett személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akik az IM-hez
tartozó üzletrészt vagy az IM-hez tartozó Szolgáltatást - részben vagy egészben - megvásárolnak
(adatkezelői jogutódlás). Ilyen esetben az IM által az Érintettre vonatkozóan tárolt személyes adatok
is átadásra kerülhetnek, a tranzakció által indokolt mértékben. Az ilyen adattovábbításhoz az Érintett
előzetes hozzájárulására nincs szükség, az IM azonban arról az Érintettet előzetesen tájékoztatja
azzal, hogy ha az Érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, adatainak továbbítására nem kerül sor.
6.4.
Az Érintett automatizált adatkezelés esetén a hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése alapján - az
IM számára általa megadottan - kezelt adataira vonatkozóan kérheti, hogy az IM, ha ez technikailag
megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az IM-en kívüli
adatkezelőnek továbbítsa; a címzett adatkezelőnek az adattovábbítás teljesítéséhez szükséges adatait
az Érintett közli. Az IM az ilyen adattovábbítási kérés teljesíthetőségének akadályáról az Érintettet
észszerű időn belül értesíti.
6.5.
Az IM jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős
hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt
az IM nem tehető felelőssé.
7.
Adattovábbítás harmadik országba
7.1.
Harmadik országban (értsd. nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére az IM
nem továbbít személyes adatot.
7.2.
Adott esetben az IM harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozót vehet igénybe. Az IM
például bizonyos esetekben tömeges hírlevélküldés céljából igénybe veszi a MailChimp szolgáltatóját,
a The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). A
Mailchimp 2016-ban elfogadott ún. Privacy Shield hatálya alatt működik, amely lehetővé teszi a
jogszerű adattovábbítást az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok adatkezelői és
adatfeldolgozói között.
8.
Adatbiztonság
8.1.
Az IM az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.
8.2.
Az IM az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt
adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással,
nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel
szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
8.3.
Az IM az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe
veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az IM azt
választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene az IM-nek. Az IM ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is
érvényesíti.
8.4.
Az IM kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen
továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az IM általi jogszerű adattovábbítás
esetén ugyanakkor az IM nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.
8.5.
Az IM valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre,
valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.
13/16
9.
Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
9.1.
Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt
érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az
adathordozhatóság joga.
9.2.
Az IM indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az IM - a késedelem
okainak megjelölésével - a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha
a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton
történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket
tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól,
valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet
bírósági jogorvoslati jogával is.
9.3.
A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy -
különösen ismétlődő jellege miatt
- túlzó, az IM, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő
adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.
9.4.
Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.
9.5.
Az Érintett kérelmére az IM tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy az IM által kezelt rá vonatkozó
személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre
vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés
tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok
forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
9.6.
Kérelemre az IM az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére
bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat
széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az
Érintett másként kéri.
9.7.
Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai
kiegészítését.
9.8.
Az Érintett kérheti, hogy az IM a személyes adatokat törölje, ha
a)
azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
b)
ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)
annak a 9.13. pont szerinti feltételei fennállnak;
d)
az adatkezelés jogellenes;
e)
azokat az IM-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f)
az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.
9.9.
Az IM fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
b) az azt előíró, az IM-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
14/16
c) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme
céljából szükséges.
9.10.
Az Érintett kérésére az IM korlátozza az adatkezelést, ha
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
b) bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
c) az IM-nek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
d) az Érintett a 9.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
9.11.
Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok - a tárolás
kivételével
- csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az IM az azt
kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja,
9.12.
A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az IM az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti,
akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az IM mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy
erőfeszítést igényel. Ha az IM nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen
elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
9.13.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a)
ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható,
kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező
kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
b)
ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e
célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.
A 9.2-9.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.
9.14.
Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy az IM-től, ha ez technikailag
megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes
adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6.4. pont
szerinti adattovábbítást az IM-től.
9.15.
Ha az IM az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.
9.16.
Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy
kérjük, hogy panaszát jelezze az IM felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.
9.17.
Az IM értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
15/16
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
9.18.
Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható
(az
alábbi
hivatkozáson
találja
törvényszékek
felsorolását
és
elérhetőségét:
10.
Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan
hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben
is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még
egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.
11.
Kapcsolat
11.1.
Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban,
panaszt tenne, vagy a 9. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot a +36-52/999-090 telefonszámon vagy a következő elérhetőségeken:
Inform Média Lapkiadó Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
e-mail: adatvedelem@inform.hu
12.
Hatály
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-étől alkalmazandó.
16
16/16