Alkotmányos a tevékenységre jellemző kereset adózásának szabályozása

Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfőn egyhangúlag elfogadott határozatában elutasította azokat az indítványokat, amelyek az úgynevezett tevé­kenységre jellemző kere­set adószabályainak alkotmányellenességét állították.

A személyi jövedelemadó (szja) törvény 2010. január 1-jétől hatályos rendelke­zései megváltoztatták az egyéni vállalkozónak és a társas vállalkozás személyesen közre­működő magánszemély tagjának a jövedelemadó fize­tési kötelezettségét. A változás lényege: az összevontan adózó jövedelem megállapításánál a tevékenységre jellemző keresetet kell figye­lembe venni. A törvény háromféle, választható számítási módot tartalmaz a magánszemély főtevékenységére jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazás meghatározására.

Az Ab nem osztotta az indítványozóknak azt az álláspontját, hogy a tevékenységre jellemző kereset fogalma értelmezhetetlen és a gyakorlatban alkalmazhatatlan volna. Az Ab álláspontja szerint az sem alkotmányellenes, hogy a jogal­kotó az érintett rendelkezések érvényesülését, a tevékenységre jellemző kereset fo­galmát az eset összes körülményei figyelembevételével rendeli megállapí­tani. A tevékenységre jellemző kereset szabályozása nem szakad el az adóalany jövedelmi és vagyoni viszonyaitól, ezért nem sérti az Al­kotmány közteherviselésre vonatkozó rendelkezését.

A piaci viszonyoknak megfe­lelő díjazás alkalmazása nem minősül elvárt vagy vélel­me­zett jövedelem előírásának, hanem az olyan ténylegesen elért jövedelmet jelent, amely az érintett adóalany által folytatott tevékenység eredményének tudható be. A törvény a meg nem szerzett jövedelemmel kapcsolatban nem állít fel megdönthetetlen vélel­met, ráadásul vita esetén a bizonyítás az adóhatóságra hárul.
– Független Hírügynökség –