08.04. Funky and R’n’B night a Kom Ombóbanhirdet�s